#gift

611 quotes


Ajeeb hai ye insaan
Karta hai Khvaahish-e- jannat ki

Magar iske pass nahi
Nigaah-e-naaz apni hi jannat ki

Wo jannat jo hai Nemat-e-khaas
Afsoos nahi hai isse ahsaas 

Wo Jannat-e-zamiin walidein hai
Jo hai Muzda-e-jannat bhi

Nadaan hai ye insaan 
Jisse phir bhi ghooj hai Soorag-e-jannat ki

Parents are precious gift from god,do recognize their worth and keep loving them. Nigaah-e-naaz:glance of love, Khvaahish-e-jannat:desire for paradise, jannat-e-zamiin:heaven on earth, muzda-e-jannat:good news of heaven, Soorag-e-jannat:clue to heaven, Nemat-e-khaas:special gift. #yqbhaijaan#yqbaba#parents#love#worldpeople#urdu#shayari#gift#heaven#happiness#emotions#respect

AN HOUR AGO