Sunil Gondhali   (Sunil Gondhali..)
422 Followers · 50 Following

कळले मला न आता
कवळून कोण गेले
भास हा सुगंधी की
जवळून कोण गेले
सुनील !!!!!
Joined 22 June 2018


कळले मला न आता
कवळून कोण गेले
भास हा सुगंधी की
जवळून कोण गेले
सुनील !!!!!
Joined 22 June 2018
Sunil Gondhali 20 HOURS AGO

वाटेवर माझ्या
तुझ्या आठवणीच सांडलेल्या
उगाच नाही पाऊलखुणाही
तुझ्या साठी अजून थांबलेल्या...

-


Show more
6 likes · 1 comments · 2 shares
Sunil Gondhali 20 HOURS AGO

वाटेवर माझ्या तुझं
मन मला आठवत असावं
मी येता समोर अवचित
तू स्वतःलाच विसरावं......!

-


Show more
5 likes · 1 share
Sunil Gondhali 20 HOURS AGO

वाटेवर माझ्या तुझं
ह्रदय क्षणभर थांबावं
मी नजरेनं तर तू
स्पंदनांनी बोलावं...!

-


Show more
5 likes
Sunil Gondhali YESTERDAY AT 22:40

अजून कित्ती गोष्टी लपवल्यास
तुझ्या मनाच्या कुपीत
शोधताना हरवत चाललोय
नेमकं कळेना हे कसलं गुपीत....

-


8 likes
Sunil Gondhali YESTERDAY AT 21:46

कविता वेदनेचे प्रतिबिंब
शब्दात उमटणारं
मनाच्या खोलवर जखमांवर
हळूवार फुंकर घालणारं..
कविता मनात चाललेलं द्वंद्व
सुखमय स्वप्नांमागे धावणारं
तू बघ मी साकारेन असं
हसून हळुवारपणे सांगणारं...
कविता आठवांच्या जगात मन
क्षणभर रेंगाळणारं
एक शब्द लिहिला की चक्क
गतजन्मीचं स्मरणारं....

-


8 likes · 4 comments · 1 share
Sunil Gondhali 19 OCT AT 20:29

विस्मृतीच्या शापाला पाहून
एकदा पहिलं प्रेम हसलेलं..
म्हणे नियंत्याच्या मनातही
असंच काहीसं आलेलं...

-


Show more
9 likes · 2 comments
Sunil Gondhali 19 OCT AT 20:22

मी दुःखाचा राजा
तू व्यथेची राणी
मी पापणी ओलावणारी
तू ओघळणारं पाणी....!!

-


10 likes · 8 comments · 1 share
Sunil Gondhali 18 OCT AT 23:39

तिला तरी कुठे कळतं त्याच्या शांततेचं गुपीत
पाऊलखुणाही पुसते ती दडवलेल्या मनाच्या कुपीत..!

-


8 likes · 4 comments
Sunil Gondhali 18 OCT AT 23:33

शांतपणे सावरतो म्हणे
पण कणकण तुटतो
उगाच नाही रेती होऊन
तो तिच्यासोबत वाहातो....

-


4 likes · 2 comments
Sunil Gondhali 18 OCT AT 23:28

चिखलगाळ दूर होतोच भरते पाण्याचे आटतेच
निमित्ताने आपत्तीच्या
इथं माणुसकी आठवते..
कारणं असतील काहीही मानवी संहारक वागण्याची
निमित्ताने आपत्तीच्या
इथं कर्मकहाणीच स्मरते...
परतून पडते म्हणे दान फिरून आपल्याच पदरी
निमित्ताने आपत्तीच्या
झोळी ओसंडून वाहते....
कुणी तरी हात पसरतो कुणाच्या हाती हात भेटतात
निमित्ताने आपत्तीच्या
पणती मनामनात पेटते...
आले महापूर कितीही शिकवण अल्पकालीन ठरते
चिखलगाळ दूर होताच
ती ही माणसासारखीच वागते...!!!

-


Show more
7 likes · 2 comments · 1 share

Fetching Sunil Gondhali Quotes

YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App