12 JUL 2021 AT 14:57

🌹प्रेम🌹
मनाची व्यक्तता भावनेतून उमलते
नजरेतून बोलते . .. . .
प्रेम अगाध, अचाट, अमर्याद असते
नजर असूनही आंधळ असते तितकंच फसवं
नजरेने पाहिले तर चरा चरांत दडलेलं दिसतं
हृदयातून हसतं तरीही एकाकी असतं
प्रेमाला उपमा नाहीत ते कसंही असतं
तरीही स्वतः पुरतं मर्यादित कधीच नसतं
कितीही भरभरून घेतलं तरी कमीच पडतं
अबोला तून बोलतं, लपवून लपतं नसतं
ते जगच निराळं असतं
असामान्य अस फक्त ते एकच असतं
कितीही दाखवलं तरी दिसत नसत ते फक्त जाणणावं लागतं .
असं एक प्रेमच असतं ...- गूज मनीचे ..