வாழ்வில் எத்தனை
துன்பங்கள் வந்தாலும்,
தோல்விகள் பல
சந்தித்தாலும், என்னை
அணிந்திட மட்டும் என்றும்
மறந்துவிடாதே,
!

- Dariusdnu