*****************
உன் நினைவுகள் எனும் கடலில்
மூழ்கும் என்னை காக்க
உன் காதலெனும் தூண்டிலை
என்னை நோக்கி வீசிட
மாட்டாயா? என் கண்மணியே!

- Dariusdnu