□■◇■□●♧●□■◇■□

மறுமலர்ச்சிக்காக காத்திருந்து களைத்து போனதோ காலம்?
இயற்கை சீற்றங்களால் அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கின்றதே!

- Dariusdnu