மக்களிடம் மாறாமல்
இருப்பது உணர்வுகள் மட்டுமே!

- Dariusdnu