Bhaskar Β  (𝓑𝓱π“ͺ𝓼𝓴π“ͺ𝓻)
298 Followers Β· 8 Following

read more
Joined 22 May 2018


read more
Joined 22 May 2018
Bhaskar 17 HOURS AGO

When you are being so sad and depressed but you got memes to laugh at same time.

-


Show more
10 likes
Bhaskar 17 HOURS AGO

Learn how to turn on the gas stove

-


Show more
11 likes
Bhaskar 17 HOURS AGO

You make when you want to show your sternocleidomastoid muscle, scalene muscles and other infrahyoid and suprahyoid muscles along with other neck bones

-


Show more
8 likes
Bhaskar 17 HOURS AGO

The family responsibilitiesMy Dad

-


Show more
11 likes
Bhaskar 17 HOURS AGO

Me: wakes up and turns off the fan to feel less cold.
My nurse who has been caring me while I'm in coma for 10 years:

-


Show more
8 likes
Bhaskar 17 HOURS AGO

*wakes up 5 seconds earlier than the usual time*

Me:

-


Show more
10 likes Β· 2 comments
Bhaskar 17 HOURS AGO

When you order a watch online

-


Show more
15 likes
Bhaskar 17 HOURS AGO

Trying to align our feet to the blocks while walking on a pavement be like

-


Show more
9 likes
Bhaskar 17 HOURS AGO

My crush: *exists and asks if I had an extra pen*
Me:

-


Show more
11 likes
Bhaskar 18 HOURS AGO

Me: *opens a bag of chips*

Literally the whole class:

-


Show more
12 likes

Fetching Bhaskar Quotes

YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App