Athulya Rani (Athulya)
1.9k Followers 218 Following

Become the change
Joined 7 April 2018


Become the change
Joined 7 April 2018
Athulya Rani 21 JAN AT 21:26

鉥鉞潼揹鉞鉥桌鉥喪曾鉥耜曾鉥鉥能鉥鉞鉥鉥賴鉞
鉥兒 鉥桌敦鉥鉥芹鉥芹鉥鉞鉥鉥賴敦鉞鉥兒鉥兒
鉥兒曾鉥鉥 鉥芹鉥鉥賴敞鉥擒握鉞
鉥鉥賴散鉥芹鉥芹鉞 鉥鉞鉥耜鉥耜揪鉞鉥芹鉥鉞鉥鉥賴敦鉞鉥兒鉥兒,
鉥鉥戈曾鉥耜鉥晤 鉥冢敞鉥擒捶鉥鉥桌晷鉥能鉥啤
鉥桌敢鉥菽曾鉥能曾鉞 鉥兒鉥能鉥
鉥桌敢鉥鉞鉥鉥賴敦鉞鉥兒鉥兒.
鉥鉥鉞鉥鉥兒 鉥鉥擒捶鉞鉥
鉥桌敦鉥賴鉞鉥鉥賴敦鉞鉥兒鉥兒.

-


Show more
28 likes 11 comments
Athulya Rani 19 JAN AT 13:20

鉥戈提鉥耜晷鉥鉞鉥兒鉥兒握鉥賴散鉞鉥桌鉥晤鉥能曾鉥獅鉥鉥
鉥兒鉥能鉞
鉥鉥賴敢鉥鉥擒鉞鉥兒鉥兒握鉥擒敞鉥賴敦鉞鉥兒鉥兒.

-


Show more
32 likes 13 comments
Athulya Rani 13 JAN AT 20:10

鉥鉥兒鉥兒 鉥戈斑鉥賴敦鉞鉥鉞鉥鉥賴散鉞鉥
鉥兒晷鉥喪 鉥戈提鉥耜鉥鉞鉥鉥賴散鉞鉥
鉥菽敦鉞鉥 鉥鉥擒散鉥桌握鉥賴善 鉥桌敦鉥 鉥桌敢鉥鉞鉥鉞鉥桌鉥啤
鉥鉥啤曾鉥能曾鉥 鉥鉥擒捶鉞鉥.

-


40 likes 19 comments
Athulya Rani 8 JAN AT 15:55

鉥鉥戈鉥啤揹鉞鉥耜鉞鉥戈鉥戈曾鉥鉞鉥鉞鉥
鉥戈揹鉞鉥桌曾鉞 鉥鉥耜晶鉥賴鉞鉥鉞鉥桌鉞鉥獅敦鉥鉞鉥鉥喪曾鉞
鉥桌晰鉥 鉥芹鉥啤提鉞鉥鉞鉥鉞鉥菽曾鉞
鉥鉥鉞鉥獅敦鉥戈鉥戈鉥晤鉥晤鉥兒鉥兒
鉥兒鉥賴鉞鉥鉥戈散鉞鉥,
鉥鉥兒鉥兒曾鉞 鉥戈鉥鉥鉞鉥鉥賴敞
鉥菽敦鉥賴鉥喪斯 鉥芹握鉥賴敞鉞
鉥兒鉥能晷鉥能 鉥桌晷鉥晤曾鉥能握鉥擒敞鉥賴敦鉞鉥兒鉥兒.

-


鉥鉥耜鉥耜晷鉥鉞鉥鉞 鉥鉥鉞鉥獅敦鉥戈鉥戈鉥晤鉥晤鉥兒鉥兒鉥桌散鉞鉥..

#鉥菽敦鉥賴鉞 #yqmalayalam #malayalam #yqbaba

35 likes 19 comments
Athulya Rani 5 JAN AT 16:14

"鉥戈提鉞鉥鉞鉥耜敞鉞鉥桌鉥芹鉥毯鉥
鉥啤提鉞鉥鉥賴握鉥喪鉥鉥喪鉥啤鉥桌鉥芹鉥毯鉥
鉥鉞鉥鉞鉥鉥晤鉥晤 鉥菽鉥毯晷鉞
鉥鉞鉥戈曾鉥能鉥鉞鉥鉞鉥兒鉥兒握鉞鉥兒鉥戈曾鉥兒 鉥兒?"

"鉥鉥鉥耜敢鉥賴敞鉥擒握鉞 鉥戈晷鉥兒鉥能鉥啤提鉥,
鉥詮鉥鉥兒鉥抉 鉥桌敢鉥鉞鉥鉞鉥啤晷鉥能曾鉥啤
鉥芹鉥鉞鉥鉞擒鉞鉥鉞
鉥鉞鉥鉞鉥鉥擒敞鉞 鉥戈鉥啤提鉥.
鉥鉞鉥毯曾鉥鉞鉥鉞 鉥菽鉥 鉥芹鉥鉞鉥鉥喪鉥鉞
鉥菽晴鉥兒鉥戈揹鉥擒提鉞
鉥桌敦鉥鉞鉥鉞鉥菽鉞鉥桌鉥兒鉥兒敢鉥賴敞鉥鉥."

-


35 likes 22 comments
Athulya Rani 1 JAN AT 23:17

鉥芹鉥毯鉥菽晷鉥能曾鉥毯鉞鉥鉥賴敦鉞鉥兒鉥兒曾鉥兒鉥兒散鉞.
鉥鉥啤鉞擒揹鉞鉥鉥賴敞 鉥芹鉥耜晷鉥能 鉥芹曾鉥兒鉥兒.
鉥鉥耜捶鉥桌敢鉞鉥晤鉥晤鉞鉥鉥賴敞 鉥兒晷鉥喪握鉥賴善
鉥鉥鉥耜鉥兒鉥兒捶鉥鉞鉥鉞鉥桌鉥啤 鉥詮鉥菽揪鉞鉥兒
鉥鉥鉞鉥鉞 鉥鉥擒絰
鉥鉥賴敢鉥鉥擒散鉞鉥能絳鉥兒鉥兒曾鉥鉞鉥兒鉥兒曾鉥芹鉥芹鉞.

-


Show more
33 likes 11 comments
Athulya Rani 29 DEC 2019 AT 19:31

鉥鉞潼握鉞鉥戈鉞潼握鉞鉥戈曾鉥啤曾鉥鉞鉥鉞鉥桌鉥芹鉞
鉥鉥鉞鉥戈鉥戈鉥戈鉥戈鉥兒鉥兒斯鉥啤鉥鉞鉥鉞,
鉥鉞潼鉞鉥鉥擒絰 鉥桌敢鉥鉞鉥鉞鉥桌鉥芹鉥毯鉥
鉥鉥鉞鉥戈鉥戈鉥鉞鉥鉞鉥兒鉥兒握鉞 鉥芹鉥耜.

-


36 likes 8 comments 1 share
Athulya Rani 27 DEC 2019 AT 22:48

鉥芹鉥啤晷鉞 鉥桌鉥賴敞鉞鉥鉞鉥鉞鉥桌鉥芹鉞
鉥鉥兒鉥兒鉞潼鉞鉥鉞鉥 鉥兒
鉥鉞鉥毯曾鉥鉞鉥鉥鉥兒鉥兒鉥啤
鉥嗣曾鉥嗣曾鉥啤握鉞鉥戈曾鉥兒 鉥桌鉞韶揪鉞
鉥兒揹鉞鉥鉞鉥鉞鉥啤
鉥芹鉥鉞鉥鉥擒散鉥桌鉥鉞鉥鉥擒敞鉥賴敦鉞鉥兒鉥兒.

-


Show more
43 likes 38 comments
Athulya Rani 24 DEC 2019 AT 23:34

鉥兒鉞鉥獅握鉞鉥啤鉞鉥鉞 鉥鉥鉞鉥鉞鉥鉥賴揹鉞鉥桌鉥兒鉥
鉥兒鉥耜敦鉥擒斯鉥賴善
鉥鉥耜揹鉥擒絰 鉥鉞鉥鉞鉥鉞鉥鉞鉥鉥喪鉥鉞
鉥戈鉥啤鉥戈鉥喪曾鉥鉞鉥鉞鉥戈鉥戈鉥
鉥芹揪鉞鉥芹晷鉥兒曾鉥能鉥鉞 鉥冢晷鉥鉞鉥﹤鉞鉥鉞鉥鉞鉥鉥賴散鉞
鉥詮揹鉞鉥桌晷鉥兒揪鉞鉥芹鉥戈曾鉥鉥喪曾鉥耜鉥兒鉥兒
鉥兒揹鉞鉥桌鉥鉞鉥鉥擒鉞鉥桌鉥兒鉥 鉥芹鉥啤握鉞鉥鉞鉥獅敞鉥賴善
鉥鉥啤曾鉥鉞鉥鉞 鉥鉞鉥鉥 鉥鉥擒握鉞鉥戈曾鉥啤曾鉥鉞鉥鉥擒.

-


Show more
54 likes 11 comments
Athulya Rani 22 DEC 2019 AT 23:23


鉥鉥鉥啤晷鉞 鉥桌鉥賴敞鉞鉥鉞鉥鉞鉥兒鉥兒握鉞鉥兒鉥戈曾鉥兒曾鉥兒曾鉥能鉥,
鉥菽鉥啤鉥鉞擒鉞鉥鉥賴鉥桌鉥鉞鉥 鉥芹鉥耜
鉥戈斑鉥賴敦鉞鉥鉞擒鉞鉥鉞 鉥戈提鉥耜鉥鉞鉥 鉥芹鉥耜 鉥鉞鉥毯曾鉥鉞鉥鉞鉥芹鉥能鉥啤晷鉥能曾鉥啤 鉥芹鉥鉞鉥鉥喪鉥鉞
鉥菽晴鉥兒鉥戈揹鉥擒提鉞 鉥桌敦鉥鉞鉥鉞鉥菽鉞鉥.

-


33 likes 8 comments

Fetching Athulya Rani Quotes

YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App