21 SEP 2020 AT 13:02

आपलं नातं अस
नदीचे दोन काठ,
आतुरता कायम भेटीची
पण मी रात्र तू पहाट

- Arjunkumar